فرم دستگاه لیزر آذین

بذر داوودی
بذر داوودی

بر اساس شکل و , بعضی از شکل های رایج دستگاه لیزر آذین به صورت تجاری رشد داده می گردند به صورت زیر طبقه بندی می شوند :

1 . دستگاه لیزر آذین معدود پر ( Single ) : شبیه آفتاب گردان و متشکل از 5 ردیف دستگاه لیزر چه های شعاعی پهن است که در اطراف کاغذ مرکزی رنگ زرد با راءس سبز قرار دارا‌هستند .

داوودی اندک پر
داوودی نادر لبریز

2 . دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به مدل معدود مالامال شباهت دارااست و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و وضعیت برجسته و بالشتک مثل دارد . دستگاه لیزر چه های لوله ای ( مرکزی ) آن می تواند هم رنگ یا این که دارنده رنگی متفاوت از دستگاه لیزر چه های کناری باشد .

داوودی آنمونی
داوودی آنمونی

3 . دستگاه لیزر آذین منگوله ای ( Pompon ) : تماما لبریز مالامال بوده و حالتی کروی و توپی صورت داشته که به جهت دستگاه لیزر های کناری کوتاه و یکنواخت آن می باشد . صورت آن از قرینه ای کامل برخوردار بوده و مرکز دستگاه لیزر دیده نمیشوند . این دستگاه لیزر آذین در سه مقدار قابل رؤیت است .


داوودی منگوله ای
داوودی منگوله ای

تکمه های کوچک که قطر آن cm4 یا قدری کمتر است .

متوسط که قطر آن cm4 – 6 است .

وسیع که قطر آن cm6 – 10 است .

4 . دستگاه لیزر آذین دکوری ( دستگاه حکاکی لیزری ) : مشابه جور منگوله ای است چون در اساس از دستگاه لیزر های شعاعی ساخته شده شده‌است اما سطر های بیرونی طویل تر از دستگاه لیزر های میانی میباشند و شکلی مسطح و غیر متقارن به دستگاه لیزر می دهند . این دستگاه لیزر ها در میزان های متوسط و بزرگ چشم میشوند .

داوودی
داوودی

5 . مدل دستگاه لیزر درشت : در این باره قطر دستگاه لیزر ها حتی اکثر از 10 سانتی متر بوده و به اشـکال گوناگـون طبقه بندی می شوند . دستگاه لیزر های مرکزی در اغلب فرم ها چندان بدیهی نیست . گونه های متفاوت آن شامل مورد ها پایین است :

Incurved : دستگاه لیزر ها تماما مالامال لبریز و کروی شکل میباشند و دستگاه لیزر های کناری هم مقدار دستگاه لیزر های مرکزی هستند و به جهت بالا و باطن خم می‌شوند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Fully Reflexed : دستگاه لیزر ها تماما لبریز پر و کروی شکل بوده , دستگاه لیزر چه های شعاعی از تاج هر دستگاه لیزر گشوده شده و در سمت زیر و درون خم شده و با ساقه تماس مییابند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Reflexed : دستگاه لیزر ها به طور کامل لبریز مالامال و کروی و شبیه گونه Fully Reflexed است اما تراکم آن کمتر بوده و به صورت چتر است .